Arkin ondertekent intentieverklaring SAS-GGZ

Suïcide of een poging daartoe van een cliënt heeft een enorme impact op naasten en hulpverleners. De afgelopen jaren is binnen de ggz ingezet op het creëren van een veilige cultuur om erover te praten, ervan te leren en de zorg te verbeteren. Er is echter nog een wereld te winnen door kwaliteit, veiligheid en de aansluiting op behoeften van cliënten en naasten verder te verbeteren.

Floor van Dijk (lid Raad van Bestuur Arkin) ondertekende onlangs de intentieverklaring SAS-ggz om suïcidepreventie binnen onze organisatie te verbeteren en de effectiviteit hiervan wetenschappelijk te onderzoeken. Hiermee willen we de zorg voor suïcidale cliënten verbeteren en ggz-professionals zich bekwamer laten voelen in het herkennen, bespreken en behandelen van suïcidaal gedrag.

Systematische aanpak suïcidepreventie
Binnen het landelijke project Systematische Aanpak Suïcide (SAS-ggz) zijn vijf ggz-instellingen geselecteerd om de krachten te bundelen met stichting 113 Zelfmoordpreventie, MIND, het Suïcide Preventie Centrum (CPC), Aurora, de Nederlandse ggz en adviesbureau EHdK. De aanpak bestaat uit het identificeren van cliënten met suïcidaliteit, werken volgens richtlijnconforme diagnostiek, het aanbieden van een passende behandeling en het gestandaardiseerd vastleggen ervan. Hierin wordt ook het samenwerken met naasten en de mogelijke inzet van ervaringsdeskundigheid meegenomen. 113 Zelfmoordpreventie onderzoekt of de aanpak effectief is en welke factoren hieraan bijdragen. Deze kennis wordt vervolgens gedeeld met andere instellingen die hiermee aan de slag gaan.

Deelnemende instellingen (ProPersona, GGZ Eindhoven, GGZ Rivierduinen, GGZ Oost Brabant en Arkin) werken in drie jaar toe naar de situatie waarin SAS-GGZ in de gehele organisatie is geïmplementeerd, geborgd en wordt gemonitord. We pakken dit stap voor stap aan onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie met subsidie vanuit de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie.