Veelgestelde vragen over de rekening

Wanneer uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij u oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet. Hebt u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl.

Algemene informatie

Heeft mijn zorgverzekering in 2024 een contract met Arkin?

Bekijk hier wat de status is van de afspraken die Arkin met zorgverzekeraars heeft voor 2024. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.

Waarom staat er Stichting Arkin op mijn declaratie van de zorgverzekeraar?

Stichting Arkin is de overkoepelende naam van onze organisatie en bestaat uit de volgende specialismen: Arkin Jeugd & Gezin, Arkin Ouderen, Inforsa, Jellinek, Mentrum, Novarum, NPI, PuntP, Roads, Sinai Centrum en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Wordt mijn zorg vergoed?

De zorg die Stichting Arkin levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het jaarlijks eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar Neem hierover contact op met hen. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06290732. Dit is de code van Stichting Arkin, de organisatie waar al de hierboven genoemde specialismen onder vallen.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald of een deel hiervan.

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigenrisicobedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro boven op het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij stichting Arkin?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

Ik heb alleen een intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?

De declaratie is afhankelijk van beroepscategorie, aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Dat er na de intake geen behandeling tot stand is gekomen kan voorkomen. Wij moeten de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kan ik een vraag stellen over de declaratie van een familielid (zoon, dochter, partner etc)?

In verband met de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt (>12 jaar). Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

 

Ik ben door de politie/het ziekenhuis/huisarts naar de crisisdienst van stichting Arkin verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?

Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult heeft gehad bij de crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij Arkin.

Wat kost mijn intake en/of behandeling bij stichting Arkin?

Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De rekening is afhankelijk van beroepscategorie, aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zullen zijn voor een volledige behandeling.

Een declaratie wordt ingediend op basis van de ontvangen consulten en kan daarnaast ook de tarieven bevatten voor opnamedagen of toeslagen voor specialistische interventies.

Dit alles kan consequenties hebben voor uw eigen risico. Mocht u vragen hebben over uw eigen risico en de hoogte ervan, neem dan contact op met uw verzekeraar.

De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Ik kan dat niet betalen; wat moet ik nu doen?

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt. Samen met de zorgverzekeraar kan gekeken worden naar een betalingsregeling (bijvoorbeeld betaling in termijnen).

Waarom wordt niet het precieze aantal minuten gedeclareerd dat daadwerkelijk is besteed aan mijn behandeling?

Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit aangepast.

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?

Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl. Dan graag uw volledige gegevens vermelden, zoals naam en geboortedatum.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft positief geoordeeld over die verplichting. Arkin is daarom verplicht om voor 1 september 2023 gegevens aan te leveren aan de NZa.

Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van bepaalde gegevens door deze privacyverklaring in te vullen en mee te nemen naar de behandelaar. Cliënten die gebruik willen maken van deze optie, vragen we nadrukkelijk om voor 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren bij de behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen behandelinhoudelijke informatie aan de NZa wordt aangeleverd.

Voorwaarden
De zorgautoriteit heeft verklaard dat zij nooit gegevens zullen ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele cliënten. Ook verklaarde de NZa dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangen, nooit gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn. Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa bijvoorbeeld slechts gegevens over de periode van één jaar opvragen (namelijk 1 juli 2022 tot 1 juli 2023).

Folder
Meer informatie over welke gegevens wel/niet worden aangeleverd, lees je in de folder van de NZa. Bekijk hier de folder.

Bezwaar
Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens. Deze privacyverklaring kun je invullen en meenemen naar je behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en dat er geen behandelinhoudelijke informatie aan de NZa wordt aangeleverd. Als je van deze optie gebruik wil maken, vragen we je nadrukkelijk om voor 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren, zodat jouw gegevens buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Privacyreglement
Lees hier het privacyreglement.

Vragen? Neem contact op via info@arkin.nl.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Hier wordt gebruikgemaakt van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En zonder meer administratie dan nodig is.

In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het Zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Zorgprestatiemodel of bekijk de digitale folder.

Om welke vormen van zorg gaat het?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de ggz en de fz wordt betaald. Met ggz bedoelen we de algemene basis-ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het Zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Wat wordt er anders voor mij?

Uw rekening wordt duidelijker
Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang*. U ontvangt de rekening ook sneller dan u voorheen gewend was. Op deze manier weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op uw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten dan wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten ziet u terug op uw rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan ziet u 20 minuten terug op uw rekening.

Jaarlijkse gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel wordt er jaarlijks aanspraak gedaan op het eigen risico van uw zorgverzekering.

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven.

Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.