Missie en kernwaarden

Missie

De missie van Arkin blijft onveranderd. De wijze waarop wij hier invulling aan geven wordt aangescherpt. Belangrijkste input hiervoor vormen de evaluatie van Sterk in de Stad en de analyse van de ontwikkelingen in de omgeving waarbinnen Arkin functioneert. Ook de actuele kernwaarden van Arkin blijven van kracht.

De missie maakt duidelijk wat Arkin ziet als haar belangrijkste maatschappelijke opdracht en graag wil betekenen voor haar cliënten. De missie geeft richting en bevordert verbinding en samenhang binnen de organisatie. Management en medewerkers ontlenen er inspiratie en motivatie aan. Voor cliënten en naastbetrokkenen zijn we hierop aanspreekbaar.

Wij verbinden cliëntperspectief met vakmanschap

Onder het perspectief van de cliënt verstaan wij zeer zeker ook de betrokkenheid en inbreng vanuit hun naastbetrokkenen. De verdere uitwerking van dit strategisch kader geeft inhoud en betekenis aan deze korte en bondige missie.


Kernwaarden

Waarden vormen de centrale maatstaven van de organisatie: wat is binnen Arkin belangrijk in de manier waarop we onze missie handen en voeten willen geven? Waar willen en mogen we elkaar in stimuleren en op aanspreken? Kernwaarden vormen de basis voor de organisatiecultuur zoals we die binnen Arkin al kennen en blijven nastreven. Ze zijn niet alleen toe te passen op momenten dat het je goed uitkomt. Juist in lastige situaties en onder druk van tijd of omstandigheden blijven ze richting geven aan ons handelen. De twee centrale kernwaarden van Arkin zijn:

Verbinding tot stand brengen en Lef tonen

Terugkijkend op de achterliggende jaren kan worden gesteld dat deze kernwaarden voor heel veel cliënten, medewerkers en leidinggevenden herkenbaar zijn. Verbinding tot stand brengen ligt opgesloten in de missie van Arkin en ook in de naamgeving van dit strategisch document: Samen Sterk in de Stad. Verbinding tot stand brengen kent zijn vertaling naar vele aspecten, zoals: tussen de cliënt, diens naastbetrokkenen en de zorgverlener; tussen de specialismen en afdelingen binnen Arkin; met huisartsen en andere verwijzers, met ketenpartners en andere stakeholders om ons heen. Nog sterker dan voorheen staan hierin niet de organisatie en de zorgverlener(s) centraal, maar de cliënt en diens naastbetrokkenen.
Cliënten hebben recht op de best mogelijke zorg en ondersteuning, passend bij hun individuele (herstel)mogelijkheden, omstandigheden en bij hun zorgvraag. Vertrekpunt hierbij is steeds dat de regie in de zorg en ondersteuning nadrukkelijk bij de cliënt ligt.

Voorbeelden van lef tonen zijn het je nek durven uitsteken in het zoeken naar een maatwerkoplossing met en voor een cliënt, zonder je direct neer te leggen bij beperkingen die de organisatie lijkt te geven. Lef tonen betekent ook iets voor het ambitieniveau: het stellen van hoge doelen, die net dat beetje extra vragen om ze te realiseren. Of het op je durven nemen van een voortrekkersrol, om een complexe situatie in de maatschappij of binnen de organisatie het hoofd te bieden. Lef tonen past dan ook helemaal bij de maatschappelijke onderneming die Arkin wil zijn, waarin ondernemerschap en klinisch leiderschap worden gestimuleerd en gewaardeerd.